Bevaring av ørret på bekostning av alt annet?
Av Trym Enger

Ørret er den fisken i dette landet flest fisker etter når det kommer til sportsfiske. Det er mange grunner til det, blant annet at den er relativt lett å få samme hva man enn velger å bruke av metode; det være seg flue, spinn eller meite og den kan være en utfordring når det blir størrelse på den. Videre er det en fisk mange liker å spise, så i god "høste av naturen" ånd som er godt forankret i den norske folkesjelen, er det en fisk som er lett å like for fritidsfiskere og sportsfiskere.

 

I perioder av året, som varierer fra sted til sted og som kan variere fra år til år, blir hele strekk av elver fredet for all fiske for at ørreten skal få gyte. Dette er vel noe merkelig? Det står i grell kontrast til laksefiske i elver og røyefiske på varp i vann, som er ganske så akkurat motsatt. Her fiskes det jo på fisk som skal gyte, sesongen på disse starter der fredningen av ørreten inntreffer i samme syklus. Det samme gjelder skreifisket.

 

Nå er det ikke slik at det er et ønske om å fiske ørret i gyteperioden som er motivet bak dette innlegget. Fredning av ørret for å bevare flotte ørretstammer og sikre fremtidig fiske for flere generasjoner er absolutt en flott ting, men må fredningen gå på bekostning av fiske etter andre arter? Vinterfredningen i midtdelen av Vorma er et eksempel på hvordan fredningen ødelegger for alt annet fiske. Her har det vært tradisjon i lang tid å pilke etter lake fra isen når den er sikker eller meite etter den fra land når det er åpent vann.

 


Laks og ørret er arter som gjør at hele vassdrag blir fredet i stedet for den aktuelt sårbare arten.


Dette fisket er forbudt, Terje Moffat Wivestad i fylkesmannens miljøvernavdeling er veldig klar på dette til Raumnes som er lokal avisen for Nes på Romerike, Akershus som har blitt gjengitt her: Vinterfredning 2011

Forbudet må jo ha kommet frem på feil premisser. Det er ørreten som burde vært fredet, ikke elven. Terje Moffat Wivestad sier i følge linken rett over her, sitat: ” De to første årene etter innføringen av en slik fredning må man vel regne med at noen rett og slett ikke har fått det med seg” sitat slutt. Dersom man vil kjøpe fiskekort som gjelder for nevnte strekning ligger det her, og i skrivende stund er det denne informasjonen man får ved kjøp av årskort om restriksjoner: ” Årskort Vorma - Glomma. Kortet er gyldig fra kjøpsdato og ett år. Ørret er fredet fra 15 sept tom oktober.” Ingenting om fredningen fra 15. oktober til 1. februar blir nevnt, så det er vel ikke så rart om ikke alle har fått med seg vinterfredningen. Tror heller ikke at det skiltet så mange plasser ved elva.

 

Prinsippet burde jo være vern av en fiskeart ikke går på bekostning av annet fiske.

Dette ser vi jo i årets forbud av fiske etter håbrann, brugde og pigghå. Disse 3 artene er fredet, men det er fortsatt lov å fiske etter alt annet som finnes på samme lokaliteter. Ål er et annet

eksempel. Arten er fredet, ikke vannene og elvene den ferdes i. Det er vel kanskje ikke så rart ettersom den ferdes i vann og elver der det finnes ørret og laks, og vi kan jo ikke stoppe fisket etter de artene for å redde ål? Her burde det være mulig å se ironien selv for de som pålegger fredning av vann og elver for å bevare ørret, sånn ettersom ål, pigghå, brugde og håbrann er rødlistet mens ørret på ingen måte er det. Stedegne ørretstammer skal selvsagt vernes, men på en slik måte at annet fiske kan gjennomføres.

 

 


Svanefossen i Vorma

 

Vorma og vinterfredningen er ett eksempel på fredning som har slått feil ut, det finnes helt sikkert flere eksempler, men vi ønsker ikke å gå til noen form for åpen krig mot fylkesmennene eller andre som setter restriksjoner. Vi ønsker kun at vi som fisker etter andre arter blir hørt og tatt hensyn til når regler og restriksjoner føres i pennen, og det blir vi kun dersom vi sier i fra under høringer når de faktisk blir holdt. Vi blir glemt og oversett om vi ikke benytter oss av organisasjoner som NJFF og NMU til å tale vår sak.

 

Videre ønsker vi her på NM i Sportsfiske sine sider en debatt rundt hvilke fisk man har lov til å melde inn til konkurranser. Vi kjenner til fangster fra områder som er fredet hvor vi gjerne skulle hatt fangsten med i våre konkurranser og lister. Bør disse fiskene telle i konkurranser? I et nylig tilfelle vi har hørt om trakk fangstmannen fiskene fra alle steder de er blitt meldt inn så fort han fikk kjennskap til fredningen, men er det rettferdig? Det ble jo ikke fisket etter arten som fredningen gjelder for i utgangspunktet. Fangstene er reelle, de er tatt på sportsfiskemetode, de har ikke skadet miljøet og heller ikke skadet andre arter, burde ikke det være holdbart til å være med i konkurranser? Arter som er fredet er noe helt annet, de skal ikke være med i konkurranser og dersom man får en fredet art skal den settes ut igjen så uskadet og raskt som mulig.

 

Trolling/dorging i sjøen er også et vanskelig emne for oss som driver med konkurranser. Sjøørret reglene er jo et kapittel for seg selv. En stang pr fisker og maksimum to stenger pr båt. Samtidig er det lov med flere stenger så sant man ikke fisker etter sjøørret. Hva skjer så om man har flere stenger ute og får en sjøørret? Den skal selvsagt settes ut igjen da det er slik regelen er, men kan den telle i en konkurranse? Arten er jo ikke fredet og den er fanget med sportsfiskemetode og reglene blir fulgt i det man setter den ut igjen, men det er jo en "ulovlig" fanget fisk.

 


Ågårdselva er et eksempel på en elvestrekning hvor laksefredning påvirker fiske etter andre arter som gjedde og stam.

 

Videre har vi også fisket etter stam på laksetrekket i Ågårdselva. Skal det være nødvendig å måtte betale fisketrygdavgiften og løse fiskekort for laks for å melde inn en stam bare fordi det svømmer laks på samme strekket? Inntektene fra fisketrygdavgiften og fiskekort har aldri blitt direkte tilbakeført i en liten brøkdel engang til fisket etter stam, så er det da riktig at en må være med å finansiere andres fiske for å kunne drive med sitt noe mer snevre fiske? Metoden som benyttes etter stam med løkpølse eller andre pølser på kroken og en lett feederstang er ikke akkurat den mest brukte metoden etter laks, så det burde være mulig å vise oppsynsmenn at man ikke er ute etter laks.

 

Det er ikke slik at vi oppfordrer til "tyvfiske" eller hard strekking av regler og restriksjoner på disse sidene, ikke på noen måte, men vi ønsker debatten velkommen i fiskemiljøet om slike fangster og deres plass i konkurranser. Videre ønsker vi selvsagt at høringen om forskriften som regulerer fisket i Vorma blir tatt opp til ny vurdering så raskt som mulig.